ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Гамшгийн мэдээллийн нэгдсэн сан

2021 онд бүртгэгдсэн гамшиг аюулт үзэгдэл

4,111

2022 онд бүртгэгдсэн гамшиг аюулт үзэгдэл

2,797

2023 онд бүртгэгдсэн гамшиг аюулт үзэгдэл

1,574

Нийт бүртгэгдсэн гамшиг аюулт үзэгдэл

22,870

Дата

Гал түймэр
Геологийн гаралтай АҮБ
Биологийн гаралтай АҮБ
Ус цаг уурын гаралтай АҮБ
Хүний үйл ажиллагаатай холбоотой